Класификация на кораби

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОРАБИ

Дейностите по надзора/наблюдението се извършват въз основа на Правилата на БКР, като основната цел е да се установи дали корабите, подлежащи на надзор, както материалите и изделията, предназначени за строителството и ремонта на кораби и корабно обзавеждане, отговарят на Правилата и всички допълнителни изисквания.

Настоящите Правила за класификация на БКР са разработени въз основа на Правилата на Международната Асоциация на Класификационните Общества /МАКО/. Основният принцип на процеса е задълбочено разглеждане и анализ на посочените в тях

изисквания и въвеждане на промени и модификации, съответстващи на типовете кораби под надзора на БКР, оперативните съображения и действащото национално законодателство.

Основните области на дейността по Класификация на кораби на БКР са, както следва:

1. Одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и вътрешно плаващи кораби, сондажни платформи и плаващи съоръжения.

2. Надзор на строителството и преустройството на кораби, сондажни платформи и плаващи съоръжения.

За целите на надзора на корабите в експлоатация, БКР извършва следните Класификационни прегледи :

Периодични прегледи:

а/ годишен преглед/ГП/

б/ междинен преглед /МП/

в/ 5 годишен преглед за Възоновяване на клас /ВК/, включително Непрекъснато освидетелствуване/НО/ на механизмите

г/ периодични/изпитания на пропулсивната и рулевата системи

д/ периодичен преглед на индивидуални механични позиции

Извънредни прегледи:

а/ аварийни и ремонтни прегледи

б/ преглед за отстраняване на забележки

Социални мрежи