Кораби по вътрешните водни пътища

По силата на заповед №3-266/06.12.2016  Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” упълномощава БКР да извършва прегледи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, за съответствие с изискванията на Наредба №22 от 2008 година за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища и да издава сертификати за техническа годност за следното оборудване:

Съдове под налягане

Корабни подемни кранове

Корабни битови уредби работещи с втечнен газ

Неподвижно монтирани пожарогасителни системи за защита на машините, котелните и помпени отделения

Корабни рулеви системи

Корпуси(конструкция и остатъчна дебелина на обшивки, съгласно т. 5 от приложението към чл.3, ал. 2 от Разпореждане №95А)

Социални мрежи