Одобрение на фирми

Всички работи на борда на кораба, по време на ново строителство и ремонт (конверсии), свързани с Класа и Конвенциите (където БКР е П.О.), трябва да се извършват от компетентни фирми, които трябва да притежават сертификат за одобрение на компанията, издаден от БКР.  Поради тази причина се извършват инспекции и одобрение на фирмите, извършващи тези дейности (доставчици на услуги) за кораби, притежаващи клас от БКР.

Одобрението обхваща фирмите, извършващи следните дейности (доставчици на услуги):

 • Измерване на остатъчната дебелина на корабните корпусни конструкции;
 • Проверка на херметичността на товарните закрития и люкове (за водоплътност) с помощта на ултразвуково оборудване;
 • Подводен сървей на кораба;
 • Преглед на предни, задни, странични и вътрешни врати на ро-ро кораби;
 • Диагностика на устройства, инсталации, машини, оборудване, корпусни конструкции;
 • Метрологично осигуряване на измервателни прибори под надзора на Регистъра;
 • Проучване и поддръжка на противопожарно оборудване и системи;
 • Поддръжка на надуваеми и други спасителни устройства;
 • Проверка и тестване на интегрирано оборудване за газово заваряване и рязане на газ;
 • Проучване и техническа поддръжка на лични дихателни апарати;
 • Проверка и изпитване на подготовката (състоянието) на конструкцията на корпуса и прилагането на полимерни материали;
 • Ремонт на: корпусни конструкции; корабни машини, електрическо и радио оборудване; преобразуване на кораби.

БКР съхранява и поддържа регистър/архив на признатите фирми и издава списък на тези фирми – Регистър на доставчиците на услуги в корабостроенето и кораборемонта.

Социални мрежи