Малки съдове с български флаг

По силата на договор от декември 2016 година Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” предоставя правото на БКР да извършва прегледи на кораби, плаващи под българско знаме, които не попадат в обхвата на Международните конвенции SOLAS 75, LOAD LINES 66 и MARPOL 73/78.

Обхвата на прегледите и дейностите, които БКР има право да извършва са, както следва:

Съгласуване на техническа документация във връзка със строеж, преустройство и модификация на малки и неконвенционални плавателни съдове.

Технически надзор на строежа, преустройството и модификацията на малки и неконвенционални плавателни съдове.

Оценка на състоянието на съществуващи плавателни съдове за съответствие с Правилата на БКР или други класификационни организации.

Прегледи за освидетелстване на „Корпус“ и „Механизми“ и „Ел. Обзавеждане“ на малки и неконвенционални плавателни съдове за издаване на Свидетелство за годност, и извършване на ежегодни прегледи.

Прегледи за изпълняване на изискванията към „Конструкция“, „Корпус“, „Съоръжения“, „Снабдяване“ и „Оборудване“ на плавателни съдове, съгласно Разпореждане 68.

Преглед на кораби извършващи сезонен превоз на хора и удостоверяване за липса на изменения.

Преглед за издаване на Свидетелство за еднократен преход.

Преглед за издаване на Свидетелство за провлачване.

Преглед и извършване на измерване на дебелини на корпусни конструкции на плавателни съдове за оценка състоянието на износване и подновяване на Свидетелството за годност.

Преглед на яхти за установяване изпълнението на изискванията за безопасност, във връзка с участие в офшорни регати.

Съгласуване на техническа документация, преглед и експертиза на плаващи хидротехнически съоръжения, част от пристанища или специализирани пристанищни обекти.

Преглед за издаване на Свидетелство за сигурност на система за работа под водата.

Измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2003 за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, с изключение на контролни измервания.

Измерване на тонажа на морски кораби, в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 2004 за измерване на тонажа на морски кораби, с изключение на контролни измервания.

Други прегледи след предварително оправомощаване от ИА Морска Администрация за всеки конкретен случай.

Социални мрежи